ÁSZF, adatvédelem, jogi nyilatkozat

ÁSZF, adatvédelem

Az Apokromát Kft. Általános Szerződési Feltételei
Hatályos: 2020. április 1. napjától

I. Általános rendelkezések
Jelen Általános Szerződési Feltételek ( a továbbiakban: ÁSZF) az  APOKROMÁT Kft. (cégjegyzékszám:  01-09-949516; székhely: 1116 Budapest Fehérvári út 120. 1.em. 109.; adószám: 23025822-2-43), azaz a Vállalkozó valamint a Megrendelője (a továbbiakban: Megrendelő) között létrejött, a Vállalkozó által értékesített árukkal és nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződések általános szerződési feltételeit, a Vállalkozó és a Megrendelő (a továbbiakban a Vállalkozó és a Megrendelő ketten együtt: Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
Az ÁSZF a Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött egyedi, értékesített Termék szállítására vonatkozó Megrendelést vagy Szerződést, vagy Szervizszolgáltatásra vonatkozó szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kiegészíti, azzal együtt alkalmazandó.
Vállalkozó nyilatkozik, hogy az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem tér el lényegesen a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól.
A Megrendelés Vállalkozó számára történő megküldésével és a Szerződés aláírásával a Megrendelő kifejezetten elismeri, hogy az ÁSZF-et a Vállalkozó korábban elérhetővé tette és így annak tartalmát a Megrendelő megismerte és megértette, valamint azt kifejezetten elfogadja és alkalmazni rendeli.
Ha az ÁSZF valamely rendelkezése a Szerződésben meghatározott feltételtől eltér, a Szerződésben meghatározott feltétel érvényesül. Felek továbbá az ÁSZF rendelkezéseitől egyező akarattal, a Szerződésben kifejezetten eltérhetnek.
A Vállalkozóval való kapcsolatfelvétel helye és címe, elérhetőségei:
Apokromát Kft
 
székhely: 1116 Budapest, Fehérváti út 120. 1.em. 109.sz.
telefon:+36 304772517
fax:+36 1 7002418
e-mail cím:apokromat@apokromat.hu

Az ÁSZF-et a Vállalkozó a honlapján (www.apokromat.hu) folyamatosan elérhetővé teszi.

II. Értelmező és magyarázó rendelkezések
Termék jelenti a Vállalkozó által forgalmazott valamennyi műszert, alkatrészt, készüléket, árut.
Szervizszolgáltatás jelenti a Vállalkozó által értékesített Termékhez kapcsolódó, a Vállalkozó által alkalmazott vagy megbízott kiképzett szerviz szakember által történő – nem a teljesség erejével felsorolt – beüzemelési, összeszerelési, üzembe helyezési, betanítási, tesztelési, karbantartási, javítási, szerelési munkát. Szervizszolgáltatásnak minősül továbbá a Vállalkozó által bármely olyan műszerrel, készülékkel vagy áruval kapcsolatban nyújtott – nem a teljesség erejével felsorolt – beüzemelési, összeszerelési, üzembe helyezési, betanítási, tesztelési, karbantartási, javítási, szerelési munka is, amelynek elvégzését Megrendelő a Vállalkozótól megrendeli, függetlenül attól, hogy a műszert, készüléket vagy árut Vállalkozó szállította Megrendelő számára vagy sem.
Írásban történő megkeresés vagy kapcsolattartás jelenti a Felek vagy a Felek képviselő között levélben, faxon vagy e-mailben történő kapcsolatot.
Szóban történő megkeresés, kapcsolattartás jelenti a Felek vagy a Feleket képviselő személy(ek) között személyesen vagy telefonon történő kapcsolatot.
Kézhezvétel jelenti a bármelyik Fél által postai úton érkeztetett nyilatkozatok postai kézbesítését a postai kézbesítés szabályai szerint, e-mail-ben érkeztetett nyilatkozatok esetén az e-mail-nek a címzett postafiókjába történő beérkezését, faxon küldött nyilatkozatok esetén a címzett fax készülékén történő nyilatkozat fogadást.
Tételes árajánlat jelenti a Vállalkozó által a Megrendelőnek megküldött ajánlatot, amelyet a Vállalkozó a Megrendelő által írásban vagy szóban közölt ajánlatkérés alapján küld meg, és tartalmazza a Termék árát, a szállítási feltételeket, a szervizszolgáltatás feltételeit, és a jótállás időtartamát és feltételeit.
Behajtási költségátalány jelenti a 2016. évi IX. törvényben meghatározott összeget, amely minimum negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszegnek felel meg.
A jelen ÁSZF-ben bármely hivatkozás előfordulásakor, kivéve, ha a jelen ÁSZF vagy a Szerződés másképp rendelkezik:
az “Általános Szerződési Feltételekre” történő utalás magában foglalja az ÁSZF-nek az időről-időre felmerülő módosításait, változtatásait illetve azokat a dokumentumokat, amelyek ezek helyébe lépnek; a valamely “törvényre“, “rendeletre” vagy “jogszabályra” történő hivatkozás magában foglalja azok módosítását, megváltoztatását, egy időszak vagy határidő számításába a kezdőnap nem számít bele, de az utolsó nap beleszámít. Amennyiben az utolsó nap munkaszüneti napnak minősül, a határidő a következő munkanapon jár le. Kezdőnapnak az a nap minősül, amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény (pl. megkötés, kézbesítés, kihirdetés) esik; egyes számra történő hivatkozás magában foglalja a többes számra történő hivatkozást és fordítva.

III. Megrendelés
A Megrendelő szóban vagy írásban fordulhat a Vállalkozóhoz ajánlatkérés céljából.
A Vállalkozó az ajánlatkérés alapján írásban tételes árajánlatot juttat el Megrendelőhöz. A Vállalkozó ajánlati kötöttsége az árajánlat megküldésétől számított 30 napig áll fenn, kivéve, ha az árajánlat eltérően nem rendelkezik.
Megrendelő a megrendelését írásban juttatja el a Vállalkozóhoz.
Amennyiben Megrendelő az ajánlati kötöttség lejártát követően vagy az árajánlattól eltérő tartalommal juttatja el megrendelését a Vállalkozónak, akkor Vállalkozó mentesül az ajánlati kötöttsége alól. A megrendelés ebben az esetben kizárólag a Vállalkozó külön, írásbeli rendelés visszaigazolása esetén válik kötelező érvényűvé és jön létre a Felek között Szerződés.
Ha a Megrendelő az árajánlat tartalma szerint rendeli meg a Terméket a Vállalkozótól, akkor az írásbeli megrendelés Vállalkozó által történő kézhezvételével, vagy a Megrendelő kifejezett kérésére írásban megkötött szerződéssel jön létre a Felek között Szerződés.
Megrendelő az írásbeli megrendelésében az alábbi adatokat köteles a Vállalkozó részére megadni:
cégnév;
székhely;
adószám;
képviseletre jogosult kapcsolattartó neve és elérhetősége;
árajánlat hivatkozási száma.

IV. Szállítás
A Vállalkozó minden egyes megrendelésről szóbeli vagy írásbeli rendelés visszaigazolást küld Megrendelőnek.
A termék szállítása a rendelés visszaigazolásban feltüntetett határidőben történik, amely általában a megrendeléstől számított 8-12 hét, kivéve, ha a Felek a Szerződésben ettől eltérően állapodnak meg. Vállalkozó jogosult a szállítási határidőt egy alkalommal, egyoldalúan meghosszabbítani. Vállalkozó mentesül a szállítási határidő elmulasztása miatti következményektől, amennyiben a késedelem a beszállító magatartására, késedelmére vezethető vissza.
A Vállalkozó a megrendelő előzetes írásbeli értesítését követően a Szerződésben meghatározott teljesítési határidőnél korábbi időpontban előteljesítésre jogosult.
A szállítási költség a Megrendelőt terheli.
A Termék magyarországi beléptetését, az európai uniós jogszabályok szerinti vámkezeltetését Vállalkozó végzi.
A Terméket az egyedi árajánlatban megadott szállítási költség felszámításával a Vállalkozó szállítja ki a Megrendelő által megadott rendeltetési helyre vagy a Megrendelő az Értékesített árut a Vállalkozó székhelyén/telephelyén lévő raktárából saját költségén elszállíthatja.
Amennyiben a Termék szállítása nem magyarországi székhelyre, telephelyre vagy fióktelephelyre történik, a szállítás módja és a költségek viselése a Felek közötti Szerződésben kerül rögzítésre.
A kárveszély a Megrendelőre akkor száll át, amikor a Terméket a Vállalkozó képviselője akár a rendeltetési helyen, akár elszállítás céljából a Vállalkozó székhelyén/telephelyén a Megrendelőnek átadta, illetve Megrendelő a Terméket a szállítólevél aláírásával átvette. A kárveszély a Megrendelőre száll, amennyiben a Termék átvételére késedelmesen a Megrendelőnek felróható okból kerül sor, vagy amennyiben a Megrendelő a Termék átvételét alapos ok nélkül megtagadja.
Amennyiben Megrendelő a Termék átvételével bármilyen okból késedelembe esik, ebben az esetben a Vállalkozó a felmerült költségeinek (pl. raktározási költségek és díjak stb.) megtérítését követelheti, melyet Megrendelő az erre irányuló írásbeli felszólítást követően köteles megfizetni. A megfelelő csomagolást, illetve a Vállalkozó által történő szállítás esetén a szállítási útvonalat, illetve a szállítmányozót/fuvarozót és a szállítási
eszközt a Vállalkozó jogosult megválasztani.

V. Tulajdonjog fenntartás:
A tulajdonjog fenntartással történő értékesítés tényéről, annak feltételeiről, a Magyar Közjegyzői Kamara által vezetett Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba történő rögzítés módjáról és feltételeiről a Felek a Szerződésben megállapodhatnak.

VI. Árak
A Termék illetve Szervizszolgáltatás árajánlatban, illetve a számlában feltüntetett ára illetve ellenértéke. A Termék nettó árán felül Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai szerinti ÁFA fizetési kötelezettségnek megfelelő ÁFÁ-t kell fizetni.
Az árak az árajánlatban meghatározott devizában vagy magyar forintban értendők.
Megrendelő beszámításra nem jogosult.
A Vállalkozó minimális rendelési értéket nem ír elő.
A Termék ára magában foglalja a csomagolást.
A Termék ára a Termék leszállítását, valamint a Szervizszolgáltatás ellenértékét nem tartalmazza.
Amennyiben a Szerződés alapján a Vállalkozó a Termékhez kapcsolódóan a Vállalkozó által alkalmazott vagy megbízott kiképzett szerviz szakember által történő beüzemelési, összeszerelési, üzembe helyezési, felhasználói betanítási, tesztelési, karbantartási munkát köteles végezni, azért Megrendelő a Szerződésben rögzített díjazást köteles fizetni.
A fizetést Megrendelőnek a számla kézhezvételét követő 10 napon belül kell teljesítenie, kivéve, ha a Felek a Szerződésben ettől eltérően állapodnak meg.
Amennyiben Vállalkozó a Terméket azért nem tudja a Megrendelő székhelyére/telephelyére/fióktelephelyére leszállítani és ott üzembe helyezni, vagy a Szervizszolgáltatást elvégezni, mivel Megrendelő azt a saját érdekkörében felmerülő oknál fogva nem képes átvenni vagy a székhelyén/telephelyén/fióktelephelyén történő Szervizszolgáltatás elvégzését bármely oknál fogva nem tudja biztosítani, Vállalkozó jogosult a Szerződés szerinti bruttó ár 80%-val egyező összegben előlegszámlát kiállítani. Az előlegszámlát a Szállító azt követően jogosult kiállítani, hogy ő a Megrendelőt a Felek között szokásos értesítés útján értesítette a műszer szállításáról, Megrendelő pedig értesítette őt az érdekkörében felmerülő okról, amely miatt a műszert nem képes a székhelyén/telephelyén/fióktelephelyén átvenni, vagy ott a Szervizszolgáltatás nyújtását bármely oknál fogva nem tudja biztosítani. Az előlegszámlát a Megrendelő 15 napos fizetési határidővel köteles kifizetni. Az előlegszámlát követően fennmaradó bruttó vételár-rész ebben az esetben a Termék Megrendelő telephelyén történő üzembe helyezése és/vagy Szervizszolgáltatás elvégzését követően a Szállító által kiállított számla szerinti határidőben jár.
Amennyiben a Megrendelő a Szerződés szerinti és a számlában feltüntetett fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, Szállító késedelmi kamatra jogosult. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – ha a pénztartozást idegen pénznemben kell teljesíteni, az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.
Késedelmes fizetés esetén továbbá Vállalkozó jogosult a Behajtási költségátalányt érvényesíteni.

VII. Szavatosság, jótállás (garancia)
A Vállalkozó szavatolja, hogy a Megrendelő részére leszállított Termék a hatályos jogszabályoknak megfelel és rendeltetésszerű használatra alkalmas.
A Megrendelő a Termék vagy nyújtott Szervizszolgáltatás megvizsgálását legkésőbb az átvételt követő 3 napon belül megkezdi és ezt követően az esetleges minőségi kifogását írásban a Vállalkozónak bejelenti. A Termék átvétele során nem kell vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, illetve amelyekre a jótállás vonatkozik.
Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Vállalkozó 1 év jótállásra köteles a Termék vonatkozásában. Alkatrészek esetében a jótállás időtartama 3 hónap. A jótállás időtartama a Termék, vagy alkatrész Megrendelő általi átvételével, illetve üzembe helyezéssel együtt történő szállítás esetén az üzembe helyezést követő átvételtől kezdődik. Amennyiben a szállítás és/vagy az üzembe helyezés a Vállalkozónak fel nem róható okból késedelmesen, vagy egyáltalán nem valósul meg, úgy a Termék garanciája a kiszállítást követő 14. hónap végén, vagy a Termék szállításának Megrendelő által akár szóban, akár írásban történő visszautasításának időpontjától számított 14. hónap végén lejár.
A normál használat mellett is ún. „élettartam limitált termékek”-re és egyéb kopó-/fogyó és törékeny alkatrészekre a készülék garancia ideje nem érvényes. Ezekre (ha van ilyen) a gyártó megadott üzemórára, vagy egyéb használat mennyiségére vonatkozó garancia vonatkozik, amennyiben erről előzetesen megegyezés született. Nem vonatkozik a garancia az üveg- és egyéb törékeny árura, amennyiben azok sérülése a nem megfelelő használat következménye.
A jótállás érvényesítésének feltétele, hogy a Megrendelő a Terméket annak meghibásodása, üzemzavara esetén kizárólag a Vállalkozó által alkalmazott vagy megbízott kiképzett szerviz szakemberrel, a VIII. pont szerinti Szervizszolgáltatást biztosító szervizben javíttatja.
A jótállási idő alatt felmerült hibát vagy hiányosságot a Vállalkozó a Megrendelő választásától függően köteles saját költségére kijavítani, kicserélni, vagy Szervizszolgáltatást hibátlanul újból elvégezni. Amennyiben a Vállalkozó a hiba, illetve a hiány kijavítását/kiküszöbölését, a Szervizszolgáltatás újbóli elvégzését, valamint a kicserélést ésszerű határidőn belül nem végzi el, Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni.
A hibás teljesítéssel a Termékben bekövetkezett károk megtérítését a Megrendelő csak akkor követelheti, ha kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye, vagy ha a Vállalkozó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

VIII. Karbantartás, Szervizszolgáltatás
Vállalkozó az Értékesített áruval kapcsolatos szerviz-szolgáltatást az alábbi szervizzel látja el:
Apokromát Kft
 
székhely: 1116 Budapest, Fehérváti út 120. 1.em. 109.sz.
telefon:+36 304772517
fax:+36 1 7002418
e-mail cím:apokromat@apokromat.hu
ISO minősítés:MSZ EN ISO 9001:2015
 A szerviz nyitvatartási ideje: munkanapokon 7:30-15:30 óra között.

A szervizszolgáltatási munkák elvégzése a Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött, a Megrendelő által elküldött megrendelés alapján történik. A szerviz munkák a megrendelésben  feltüntetett készülékekre vonatkoznak, a megrendelésben meghatározott alkalommal és a Megrendelővel előre egyeztetett időpontban.
A karbantartás során esetlegesen felhasználandó, beépítésre kerülő alkatrészek árát a megrendelésben rögzített vállalkozói-, illetve kiszállási díj nem foglalja magába, azok külön tételként kerülnek számlázásra.
Megrendelő az esetleges hibaelhárítási igényét a megrendelésben meghatározott telefon-, illetve fax számon, valamint e-mailen vagy postai úton jelezheti a Vállalkozó felé.
A szervizelés az alábbi módokon történhet:
Azon Termékek vonatkozásában, amelyekre a jótállás még érvényes: a Vállalkozó a Megrendelő bejelentését követő 10 munkanapon belül a Megrendelő lakcímén / székhelyén / telephelyén, illetve – amennyiben a Megrendelő a Terméket a Vállalkozó szervizébe beszállítja – a Vállalkozó szervizében köteles megkezdeni a bejelentett hiba elhárítását;
Azon Termékek vonatkozásában, melyekre a jótállás már nem érvényes: a Vállalkozó a Megrendelő bejelentését követően írásbeli árajánlatot ad, amelyet helyszíni felmérés előzhet meg. A végleges árajánlat Megrendelő részéről történő elfogadását / megrendelését követő 15 munkanapon belül a Vállalkozó köteles megkezdeni a bejelentett hiba elhárítását.Megrendelő a Vállalkozó által megküldött számlákat a kézhezvételtől számított 8 napon belül vagy a megrendelésben rögzített határidőn belül köteles kiegyenlíteni átutalással, melynek késedelmes teljesítése esetén – a késedelem idejére – Vállalkozó számára késedelmi kamat jár. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.
Késedelmes fizetés esetén továbbá Vállalkozó ezen esetben is jogosult a Behajtási költségátalányt érvényesíteni.
Vállalkozó az elvégzett karbantartási munkák vonatkozásában 6 hónap jótállást vállal, amely azonban nem áll fenn, amennyiben a kár vagy hiba a szervizelt termék szakszerűtlen üzemeltetéséből, rendeltetésellenes használatából, illetve a természetes és használatból eredő elszennyeződésből ered.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó a Szervizszolgáltatás vagy a megrendelés teljesítése során alvállalkozó igénybevételére jogosult.

IX.  Üzleti titok
A Felek az üzleti kapcsolat, együttműködés, a megrendelés és árajánlat küldés, a Szerződés és a jelen ÁSZF teljesítése során vagy azzal kapcsolatban a tudomásukra jutott valamennyi adatot, információt, üzleti titkot és védett ismeretet kötelesek bizalmasan kezelni és megőrizni, valamint minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az illetéktelen harmadik személyek birtokába ne kerüljön.
Üzleti titoknak minősül az üzleti titokról szóló 2018. évi LIV. törvényben meghatározott a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos – egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető -, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja. Védett ismeretnek – egyezően az üzleti titokról szóló törvénnyel – az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása minősül.
Vállalkozó felhívja a figyelmet, hogy az üzleti titok és védett ismeret illetéktelenek által történő jogosulatlan megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértheti vagy veszélyeztetheti, és a Vállalkozó az üzleti titokhoz fűződő jog megsértésének szankciói alkalmazását jogosult követelni és érvényesíteni.

X. Rendkívüli felmondás
Jelen ÁSZF-ben, illetve a Szerződésben meghatározott megszüntetéshez való egyéb jogokon túl bármely fél a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a másik fél a Szerződés vagy jelen ÁSZF valamely rendelkezését súlyosan megszegte, és szerződésszegés megszüntetése érdekében nem tesz meg minden szükséges lépést az erre vonatkozó írásbeli felhívás kézhezvételét követő 15 napon belül.

XI. Vis Maior
Vis maior esetén (természeti katasztrófák, háború, tűzvész, sztrájk, illetve egyéb elháríthatatlan esemény), amely a Szerződés, vagy egyedi vállalkozási szerződés vagy megrendelés teljesítését lehetetlenné teszi vagy azt aránytalanul megnehezíti, amennyiben annak időtartama a 30 napon meghaladja bármelyik fél elállhat a szerződéstől. Amennyiben a szerződés teljesítésére vis maior miatt nem kerülne sor, a Vállalkozót semmilyen felelősség nem terheli a szerződés nem teljesítése kapcsán.

XII. Adatkezelés
Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Vállalkozónál Általános Adatkezelési Tájékoztató van hatályban, mely Vállalkozó honlapján elérhető és megismerhető. Az Általános Adatkezelési Tájékoztató bemutatja, hogy Vállalkozó milyen jogalap szerint és amennyiben ismert, mennyi ideig kezeli a tevékenységével összefüggésben a kezelésébe kerülő személyes adatokat, az esetleges adatfeldolgozás és adattovábbítás eseteit, valamint részletesen bemutatja az adatkezeléssel érintett személy jogait, az adatkezeléssel érintett személy jogai gyakorlásának a módját, az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségeit.

XIII. Alkalmazandó jog
A Szerződésből és az ÁSZF-ből eredő jogviszonyra a magyar jog az alkalmazandó.
A jelen ÁSZF-ben, valamint a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az ÁSZF a Szerződés illetve a Megrendelés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt érvényes.

XIV. Vegyes rendelkezések
Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, ezen rendelkezés vagy pont érvénytelensége az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét és érvényesíthetőségét nem érinti vagy csorbítja.
Az ÁSZF rendelkezéseit érintő, kötelezően alkalmazandó jogszabályváltozás esetén az új, valamint a módosult jogszabályi rendelkezés automatikusan az ÁSZF részévé válik.
A Vállalkozó általi, bármely jog érvényesítésére vonatkozó mulasztás vagy késedelem nem minősül jogról való lemondásnak; bármely jog egyszeri vagy részleges gyakorlása nem akadályozza ugyanazon vagy bármely más jog vagy jogorvoslat jövőbeni vagy más módon történő gyakorlását.
Amennyiben az ÁSZF, a Szerződés vagy a Megrendelés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része érvénytelennek minősülne, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Ebben az esetben a Felek kötelesek a mindenkori érvénytelen rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel az érvénytelen rendelkezés szellemének és gazdasági célkitűzésének.

Jogi nyilatkozat

Az apokromat.hu weboldal jogi közleménye
I. Hatály

I.a. Az apokromat.hu weboldal
A www.apokromat.hu internetes oldal (továbbiakban: "Weboldal") tulajdonosa az Apokromát Kft. (székhely: 1116 Budapest, Fehérváti út 120. 1.em. 109.sz., Cg. szám:  01-09-949516., adószám: 23025822-2-43, a továbbiakban: Apokromát Kft.
I.b.  A Felhasználó
A Weboldal használatának feltétele, hogy a látogatók, azaz az Interneten böngészők (látogató, a Weboldal valamely szolgáltatását igénybe vevő, együttesen a továbbiakban: "Felhasználó") elfogadják a jelen dokumentumban (továbbiakban: "Szolgáltatási Feltételekben") szabályozottakat. A Felhasználó az Apokromát Kft. által üzemeltetett Weboldalra történő belépéssel, illetve a Weboldalon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen Szolgáltatási Feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.
I.c.  A Weboldal
Jelen Szolgáltatási Feltételek hatálya alá tartozik az Apokromát Kft. által, illetve az Apokromát Kft. javára bejegyzett domain név alatt üzemeltetett Weboldal. Az Apokromát Kft. a weboldalon elhelyezett Adatkezelési tájékoztatójában ismerteti az érintettekkel az adatkezelés szabályait, illetve átláthatóvá teszi az adatkezeléseit.

II. Weboldal használati feltételei:
A Felhasználók a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják. E felhasználás főbb feltételei a következők:
• Bárki használhat a Weboldalra, azaz a www.apokromat.hu oldalára mutató hivatkozást (link), azonban a felhasználás módja és terjedelme nem sértheti a jelen Szolgáltatási Feltételek 3. pontjában meghatározott feltételeket.
• Tilos az Apokromát Kft.-vel való kapcsolat valótlan, félrevezető módon történő feltüntetése.
• A Felhasználó nem tehet közzé valótlan információt a Weboldallal összefüggésben, vagy azzal kapcsolatosan, különösen nem az Apokromát Kft. által kínált szolgáltatásokról. Az Apokromát Kft. logójának, védjegyeinek bármely módon történő felhasználása kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges.

III.  A Weboldal tartalma és az azon lévő szellemi tulajdonjog
Az Apokromát Kft. Weboldalának arculata, tartalmának meghatározása, összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban együttesen: "Tartalom") egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik. Az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására az Apokromát Kft. kizárólagosan jogosult. A szerzői jog jogosultja az Apokromát Kft., ezért kizárólag e cég jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére. Az Apokromát Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy annak bármely részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni vagy tárolni, kivéve, ha az Apokromát Kft. kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi. Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag készítése, átdolgozása, ideértve különösen az ikonok, gombok, linkek, háttérképek, szöveg, kép, grafika, logó, fotó, hang és videó anyagok készítését, valamint a Tartalom az Apokromát Kft. előzetes engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, hozzáférhetővé tétele, terjesztése, bármilyen további Internetes felhasználása, forgalmazása. Az Apokromát Kft. azonban hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználók saját, személyes használatra a Weboldal, vagy annak részei kivonatait saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák. Az Apokromát Kft. a Tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja. Amennyiben a Felhasználó önként anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt is), küld a Weboldalon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra az Apokromát Kft. ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos, időben és térben korlátlan felhasználási jogot szerezzen. Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat küldhet az Apokromát Kft. számára, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal megfelelően rendelkezik.

IV. Az Apokromát Kft. felelőssége
Az Apokromát Kft. a Tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére – tekintve, hogy azon az Apokromát Kft-től független változtatás is történhet – teljes mértékben felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a Tartalom megbízhatósága érdekében. A Felhasználók a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják, és az Apokromát Kft. nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a Weboldal használatából ered, illetve a helytelen, hibás vagy hiányos Tartalom következménye. Az Apokromát Kft. a saját Weboldaláról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyezhet el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért sem. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Apokromát Kft. nem felelős a Weboldal használatának következményeként a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

V. A Weboldal adatbiztonsága
Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a Weboldal biztonságát, különös tekintettel az alábbiakra:
• nem megengedett a hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
• tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
• tilos beavatkozást megkísérelni bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése [overloading], "elárasztása" [flooding], "spamelése"", levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy "összeomlasztása" [crashing]);
• nem megengedett nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások
propagálását és/vagy hirdetését is.

VI. Személyes adatok kezelése
VI.a. Általános rendelkezések
VI.b. Az www.apokromat.hu a Weboldal működtetése, illetve a Weboldalról elérhető egyes szolgáltatások nyújtása során kötelezettséget vállal a hatályos jogszabályi rendelkezések betartására, különös figyelemmel
• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE, (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv."),
• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény ("Eht."), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény ("Ekertv.") rendelkezéseire,
• illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a témára vonatkozó ajánlásaira.
Az Apokromát Kft. a weboldalon elhelyezett Adatkezelési tájékoztatójában ismerteti a Weboldal adatkezeléseinek részletes szabályait.

VII. A szolgáltatási feltételek módosítása
Az Apokromát Kft. bármikor módosíthatja a jelen Jogi közleményben rögzített szolgáltatási feltételeket. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatási feltételek módosításai rá nézve minden esetben kötelezőek.

VIII. A személyes adatok védelme
Az Apokromát Kft. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a vonatkozó adatvédelmi és egyéb jogszabályok rendelkezései szerint kezel. A tudomására jutott személyes, vagy valamely titoknak minősülő adatokat, tényeket, információkat a jogszabályokban foglaltak szerinti magas fokú védelemmel kezeli. Bővebb tájékoztatásról az Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.

Budapest, 2019. április 1.